Sumi – e

English below

Workshop Sumi-e, Japans traditioneel inkt-schilderen

Het zijn losstaande workshops, verdieping is mogelijk bij deelname aan meerdere workshops. Er wordt individueel les gegeven, iedereen kan op zijn nivo en tempo meedoen.

De workshops vinden in 2024 plaats bij:

Zen.nl Tongelresestraat 301 5642 NB Eindhoven

Een prachtige, rustige ruimte, waar bovendien sumi- schilderijen hangen.

Gratis parkeren voor de deur, bereikbaar met openbaar vervoer.

Data en tijden op vrijdag 10-12:15, en van 13:00-15:15

24 mei, 19 juli, 9 augustus, 13 september, 4 oktober, 8 november, 6 december, etc

Data en tijden op maandag 11:15-13:30 en van 14:15-16:30

22 juli, 5 augustus, 9 september, 7 oktober, 4 november, 9 december, etc

Deelnemers: maximaal 10 personen.

Kosten per workshop:

€ 75,- per workshop van een hele dag

€ 40,- voor een dagdeel

Inclusief materialen: papier, inkt, gebruik sumi-e penselen

Je aanmelding staat vast na betaling van de workshop.

Graag overmaken bij aanmelding, dan ben je ook zeker van je deelname. of middels een tikkie. NL 67 ingb 0002131359 tnv MJ Geurtsen Eindhoven. Vermeld dan je naam en datum/data dat je mee wilt doen.

Workshops gaan altijd door, en vol is vol.

Bij afmelding 48 uur voor de workshop is er de mogelijkheid tot inhalen wanneer er plaats is.

Voor meer informatie kun je ook altijd even verder op mijn website kijken of mail me.

Marjanne Geurtsen, Marj marjatmarj.biz

Van Beek kunstenaarsbenodigdheden winkel Kruisstraat 80-86 5612 CK Eindhoven, op loopafstand van het Centraal Station.

Gratis informatie & demonstratie en -begeleid- zelf schilderen van Sumi-e vindt regelmatig plaats in de winkel.

Workshop Sumi-e, Japans traditional ink-painting

These are stand-alone workshops, depth in learning is possible when participating in multiple workshops. Lessons are given individually, everyone can participate at their level and pace.

The workshops will take place in 2024 at the location:

Zen.nl Tongelresestraat 301 5642 NB Eindhoven

Een wonderfull quiet space, there are sumi- paintings on the walls. Free parking, accessible with public transport.

There is the option to participate for a whole day or part of a day.

Data & schedule on Friday 10-12:15 and 13:00-15:15

May 24, July 19, August 9, September 13, October 4, November 8, December 6, etc.

Data & schedule on Monday 11:15-13:30 and 14:15-16:30

July 22, August 5, September 9, October 7, November 4, December 9, etc.

Participants: maximum 10 personen.

Price: € 75,- for a whole day workshop

€ 40,- for a morning or afternoon.

Including material: paper, ink, use of sumi-e brushes

Your registration is confirmed after payment for the workshop.

If you want to participate, you can confirm your registration by email. Price per workshop is 40€, including material: paper, ink, use of brushes. Please transfer when registering, then you are also sure of your participation. NL 67 ingb 0002131359 in the name of MJ Geurtsen Eindhoven. Then mention your name and date(s) that you want to participate.

If you cancel 48 hours before the workshop, you can catch up when there is a place available.

Workshops always go on, and full is full. For more information you can always look further on my website or email me.

Marjanne Geurtsen, marjatmarj.biz, marj-bizatoutlook.com ++3140 8445424

Van Beek art supplies shop. Kruisstraat 80-86. 5612 CK Eindhoven, On walking distance from Central Railway station.

Free conference, demonstration & guided painting Sumi-e in the store on a regular base.

Achtergrond informatie:

Sumi-e is ontwikkeld sinds 1200 door Japanse Zen-monniken.

Het leren van sumi-e wordt traditioneel van leraar op leerling overgedragen. Mijn leraar, Beppe Mokuza, is een Zen Meester die ruim 30 jaar sumi-e beoefent.  Middels workshops laat ik mensen hiermee kennis maken en zich verder ontwikkelen.

In Japan wordt Zen-schilderen Sumi-e genoemd: ‘Sumi’ betekent zwarte inkt, en ‘e’ betekent schilderij. Het witte vlak (het papier) stelt het universum voor en de inkt de materiele vormen die onophoudelijk verschijnen en weer verdwijnen. De Sumi-e meester leert ons om de vitale energie en de eeuwigdurende betekenis die in elke vorm besloten ligt, uit te drukken.  Sumi-e is een verdieping en aanvulling op meditatie, en kan veel inzichten verschaffen in de geest waarin we onze acties uitvoeren. Via de streek van een penseel wordt helder waar we wel, en waar we geen aandacht en concentratie hebben. In die zin is het een krachtig hulpmiddel om ons bewust te worden van hoe de aandachtige concentratie wordt afgeleid door onze emoties, onze innerlijke criticus, of de acties van anderen.  Ik heb zelf gemerkt dat ik bewuster ben gaan leven, meer oog heb voor mijn omgeving en mijn (teken)werk verbetert.

Een unieke kans om hiermee kennis te maken is een workshop van 2 uur,      in een kleine groep, door mij gegeven in Eindhoven

Je begint stapsgewijs met het schilderen van de bamboe, de stam, knoopjes, takken, blaadjes, en alle varianten. Ook leer je de diverse composities, waarbij het belang van driehoeken.  Orchidee, met alle varianten in bloemen, grasbladeren en in combinatie met de bamboe. Rotsen, pruimenbloesem en chrysant volgen en daarna andere natuur, tevens in combinatie met elkaar. Je leert over het gebruik van de 4 schatten: penselen, papier, inkt, de inktsteen. Welke penselen zijn geschikt; en hoe hanteer je de penselen, waarbij je op je adem schildert en je penseel ook de ruimte geeft. Het is een expressieve kunststijl waarin de werkelijkheid wordt teruggebracht tot zijn pure, essentiële vorm. Sumi-e schilderen is een verbinding maken tussen je hoofd, hart, en hand. Tijdens de workshop wordt er achtergrondinformatie gegeven en zo een verbinding gelegd tussen het schilderen, de filosofie en geschiedenis. Begeleiding is maatwerk op ieders individuele niveau.

Even wat informatie voor als je je opgeeft:

Het is geen doorlopende cursus, maar losstaande workshops, waar je aan mee kunt doen wanneer en waar het je schikt.  Iedereen schildert op zijn eigen niveau, en ik loop rond, geef individueel aanwijzingen en soms aan een groepje of de hele groep. Ik zorg voor inkt, papier en de penselen als je die (nog) niet hebt. Als je wilt meedoen, kun je je aanmelding bevestigen per mail.

Workshop Sumi-e, Japanese traditional ink painting

Sumi-e has been developed since 1200 by Japanese Zen monks.

Learning sumi-e is traditionally passed down from teacher to student. My teacher, Beppe Mokuza, is a Zen Master who has practiced sumi-e for over 30 years. Through workshops I let people become acquainted with this and develop further.

In Japan, Zen painting is called Sumi-e: “Sumi” means black ink, and “e” means painting. The white surface (the paper) represents the universe and the ink the material forms that constantly appear and disappear. The sumi-e master teaches us to express the vital energy and eternal meaning contained in each form. Sumi-e deepens and complements meditation, and can provide many insights into the mind in which we carry out our actions. Through the stroke of a brush it becomes clear where we do and where we do not have attention and concentration. In this sense, it is a powerful tool for becoming aware of how attentive concentration is distracted by our emotions, our inner critic, or the actions of others. I have noticed that I have started to live more consciously, have a greater eye for my surroundings and my (drawing) work is improving.

A unique opportunity to get acquainted with this is a workshop of 2 hours, in a small group, given by me in Eindhoven

You start step by step in painting the bamboo, the trunk, nots, banches, leaves and all of the variants. You will also learn the various compositions, like the importance of triangles. Orchid, with all variants in flowers, grass leaves and in combinations with the bamboo. Rocks, plumblossom and chrysanthemum follow and then other nature, also in combination with each other. You will learn how to use the 4 treasures: brushes, paper, ink, the ink stone. Which brushes are suitable; how to handle the brushes, how you paint on your breath as well as giving space to your brush. It is an expressive art style in which reality is reduced to its pure, essential form. Sumi-e painting is connecting your head, heart, and hand. During the workshop, background information is given and a connection is made between painting, philosophy and history. Guidance is tailor-made at everyone’s individual level.

Some information for when you sign up:

It is not a continuous course, but separate workshops, which you can participate in when and where it suits you.Everyone paints at their own level, and I walk around, giving directions individually and sometimes to a group or the whole group. I’ll provide ink, paper and brushes if you don’t have them (yet).

The art of looking from your heart
Artworks by Marjanne Geurtsen (Oosterbeek, 12 -01- 1959)
10.11.2021 – 23.01.2022

“Marjanne Geurtsen is a professional artist.

A few years ago, she also started practicing Zen painting style “Sumi-e”. She became the first Dutch student of the International School of Sumi-e of Zen-Buddhist monk & teacher Beppe Mokuza.

The Japanese term “Sumi” means “black ink” and “e” means “painting”. Sumi-e was brought to Japan from China around 1200 (AD) by Zen monks. Sumi-e has always been passed on from teacher to student.

The white surface (the paper) represents the universe and the black ink, the material forms. The vital energy and the everlasting meaning that is embedded in every form are emphasized. By correct body posture and breathing, the brush is controlled, and the brush stroke is set.

The main subjects in Sumi-e are bamboo (winter), orchid (summer), plum blossom (spring) and chrysanthemum (autumn). They represent the four seasons in a year and the four stages of the human life.

Marjanne: ‘I have been visually impaired since I was five; I don’t have sharp vision, nor do I perceive depth and my perspective is distorted.

As a result, I see images and situations literally and figuratively from multiple, different perspectives.

For me, my art is my means of communication. I want to show the viewer that he/she can also choose to see situations in a different way, to appreciate them differently, to feel and act differently.

Freedom: The art of looking from another perspective: observing, painting and drawing from your heart.

Practicing Sumi-e is painting in the rhythm of one’s breath, with concentration and awareness. This powerful energy helps me create other art, such as the charcoal drawings, with the same precision.

I work on such a drawing several days per week, sometimes for over a year.

Education: Artez Academy of Art, Upgraders in Art; Academy of Traditional Arts and Crafts, Courtauld Academy London; Prince’s School of Traditional Art London; Apprentice International School of Sumi-e Versailles.

Marjanne Geurtsen exhibits her artworks both nationally and internationally. And she already gives workshops in sumi-e.”

Het inktschilderen is sinds 1200 ontwikkeld in Japan door Zen-monniken, waarbij het witte vlak (het papier) het universum voorstelt en de zwarte inkt de materiele vormen die onophoudelijk verschijnen en weer verdwijnen. De Sumi-e meester leert ons om de vitale energie en de eeuwigdurende betekenis die in elke vorm besloten ligt, uit te drukken. Waarbij de penseel wordt aangestuurd door de adem. De belangrijkste onderwerpen in Sumi-e zijn bamboe, orchidee, pruimenbloesem en chrysant, Zij vertegenwoordigen de vier seizoenen in een jaar en de vier levensfasen van een mens.

In Japan wordt Zen-schilderen Sumi-e genoemd: ‘Sumi’ betekent zwarte inkt, en ‘e’ betekent schilderij. Sumi-e is een verdieping en aanvulling op meditatie, en kan veel inzichten verschaffen in de geest waarin we onze acties uitvoeren. Via de streek van een penseel wordt helder waar we wel, en waar we geen aandacht en concentratie hebben. In die zin is het een krachtig hulpmiddel om ons bewust te worden van hoe de aandachtige concentratie wordt afgeleid door onze emoties, onze innerlijke criticus, of de acties van anderen.

Door simpelweg een penseel, inkt en een vel rijstpapier te gebruiken, stimuleert deze manier van schilderen de creativiteit en ontvankelijkheid bij een student. Dit ontstaat door de concentratie op het hier-en-nu, het laten gaan van gedachten, het ontspannen van het lichaam en met de juiste lichaamshouding en ademhaling. Al schilderend in een harmonieuze en verstilde sfeer word je steeds aandachtiger, je voelt je in harmonie met alles om je heen, je leert jezelf en je beperkingen te accepteren en te overstijgen. Je wordt een met het onderwerp en het materiaal, en uiteindelijk kom je in contact met de bron van het leven zelf, een bron die in ieder van ons huist. De inzichten verkregen tijdens het schilderen kunnen behulpzaam zijn zowel in de beoefening van meditatie als in het dagelijks leven.

I paint sumi-e from June 2019. My teacher is the Zen Monk Beppe Mokuza. Sumi-e is important to me to make a connection. In making art, the world around me and myself.

       .       

 Sumi e en

unframed: 23×50

framed: 28,6x 55,6 x 3,2

6-6-19

.         Sumi-min I / M 4

unframed: 46 high X 39,5 wide

framed: 48,7 high x 42,2 wide 3,2 deep

1-2-2020

.         Sumi-e S 8

46 high x 29,5 wide.     7-3-2020

               Sumi-e M 10         kasaka paper

50,5 cm high x 50 cm wide

25 & 26-06-20

.      su minnies

20 works: 8,5 high x 5,5 wide various deep

frame: 56,8 high 52,5 wide 3,3 deep